Αναζήτηση
Filters
Close

Όροι & Προϋποθέσεις

Ο παρόν ιστότοπος www.mazanitibookstore.gr (εφεξής «site»), αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία και το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «e-shop») της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΜΑΖΑΝΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, με Α.Φ.Μ. 045276510,- Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 040389006000, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στην Σταυρούπολη  Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μακρυγιάννη, αρ. 62, τ.κ. 56431 και με ηλεκτρονική διεύθυνση mazanitibookstore.gr(εφεξής «Επιχείρηση»).

 1. Όροι χρήσης της ιστοσελίδας
  1. Η ιστοσελίδα μέσω του διαδικτυακού τόπου της www.mazanitibookstore.gr, παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας την δυνατότητα να ενημερωθεί αναφορικά με την Επιχείρηση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους δύναται να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήση αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της.
 2. Ευθύνη του χρήστη
  1. Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο ενεργώντας με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, οφείλοντας να απέχει από κάθε παράνομη δραστηριότητα, υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και να προκαλέσει οιαδήποτε βλάβη και ζημιογόνα συνέπεια σε οποιονδήποτε χρήστη και επισκέπτη αλλά και στην Επιχείρηση. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η Επιχείρηση δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα ζητούμενα πεδία τα οποία αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό την παραβίασή τους.
 3. Δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
  1. Το περιεχόμενο του παρόντος site και του παρόντος e-shop συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, διακριτικών τίτλων, σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, ευρεσιτεχνιών, εικόνων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών παραστάσεων, φωτογραφιών κ.λπ. αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία τυγχάνει αποκλειστική δικαιούχος αυτών. Οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, μεταποίηση ή μεταπώληση του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop ή η με οιονδήποτε τρόπο ή με οιοδήποτε μέσο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχο του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος site και του παρόντος e-shop, το οποίο προστατεύεται κατά τις διεθνείς συμβάσεις και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, απαγορεύεται ρητά. Τυχόν αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης.
 4. Περιορισμός ευθύνης
  1. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς και σαφείς, με αποτέλεσμα να εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη. Σε ουδεμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει η ευθύνη της επιχείρησης για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους χρήστες εξαιτίας της χρήσης και των πληροφοριών της ιστοσελίδας.
 5. Ασφάλεια και λειτουργία διαδικτυακού τόπου 
  1. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται από την Επιχείρηση για τη συνεχή κι αδιάλειπτη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της στο παρόν site και στο παρόν e-shop, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.
   Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του site, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του site και έχει λάβει κατά μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιικών προγραμμάτων. Ελέγχεται συστηματικά το σύστημα ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παρ’ όλα αυτά, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές κι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συγκεκριμένα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή τα αρχεία του, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, όπως και για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται σε όλους τους χρήστες να ελέγξουν ότι έχουν εγκατεστημένο κι αναβαθμισμένο λογισμικό προστασίας.
 6. Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  1. Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την Επιχείρηση με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της, γι’ αυτό πρωταρχικό μέλημα είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρησή των δικαιωμάτων σας και της πολιτικής Ασφαλείας.
   Ρητά αναφέρεται ότι η ο διαδικτυακός τόπος διέπεται αυστηρά από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τον Ν. 4624/2019, τον Ν. 2472/1997 καθώς και τον Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   Προκειμένου να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της Επιχείρησης καθώς και να διενεργηθεί οιαδήποτε συναλλαγή μέσω του παρόντος e-shop, απαιτείται η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων από τον Πελάτη. Η Επιχείρηση σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα όλων των Πελατών και των χρηστών του παρόντος site και σκοπός της είναι η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση των Πελατών της, για τον λόγο αυτό και βεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευσή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν δική Σας ρητής ειδικής συναίνεσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του παρόντος site και του παρόντος e-shop.
   Έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ως άνω Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία μέτρα ώστε να προστατευθούν τα παρασχεθέντα και παρεχόμενα δεδομένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθούν προσωπικά δεδομένα πέραν των απαραίτητων για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης παροχής. Δεν γίνεται καμία περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και αποκλειστικά για την συγκεκριμένη χρήση. Τα δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνιακούς, στατιστικούς, έρευνας αγοράς ή βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών, μόνο για το διάστημα που απαιτείται και με τη μέγιστη ασφάλεια.
   Στην περίπτωση που δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στο παρόν e- shop, θα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία (πλήρες ονοματεπώνυμο & ηλεκτρονική διεύθυνση) τα οποία τηρούνται σε βάση δεδομένων με υψηλές διαδικασίες ασφαλείας. Η επιχείρηση μας σέβεται τις ιδιωτικές πληροφορίες των πελατών και των επισκεπτών της. Κάθε προσωπική πληροφορία αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί μόνο με βάση τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Δεν κοινοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία των πελατών μας σε τρίτους.

   Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας, στο πεδίο «Πληρωμή» θα ζητηθεί η παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων, το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής και χρέωσης της παραγγελιάς, τα στοιχεία της τιμολόγησης (στην περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Κατά τη διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία αυτής δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Επιχείρησης, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
   Το e-shop δεν περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους ούτε διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή ιστότοπο οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία διεκπεραίωσης παραγγελιών.

 7. Πολιτική επιστροφών
  1. Πάντα έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αναιτιολόγητα, χωρίς δηλαδή να είστε υποχρεωμένοι να αναφέρετε τον λόγο που επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που τα παραλάβατε.
   Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση. Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, που αναγράφεται παρακάτω, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
   Είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώσατε την απόφαση σας περί υπαναχώρησης από την σύμβαση. Για να τηρήσετε την ως άνω προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να δηλώσετε την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
   Στην περίπτωση που η επιστροφή των προϊόντων δεν πραγματοποιηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η επιχείρηση δύναται να μην την αποδεχθεί.
   Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη. Θα εκτελέσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, (πιστωτική κάρτα/iban).
   Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο στην περίπτωση μείωσης της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών
   Αλλαγές και επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   • Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
   • Η συσκευασία του προϊόντος να είναι άθικτη.
   • Τα καρτελάκια (εφόσον υπάρχουν) της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς και οι ετικέτες των προϊόντων να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
   • Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά, τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία αυτού.
   Επίσης υπαναχώρηση και αλλαγές δεν γίνονται δεκτές στα κάτωθι προϊόντα: βιβλία, στυλό, μολύβια, σβήστρες ,ξύστρες.
   Όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος, όπως το κουτί, τυχόν εγχειρίδια που το συνοδεύουν και η απόδειξη αγοράς αποστέλλονται πίσω μαζί με το προϊόν.
   Περαιτέρω, επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές στην περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης της παραγγελίας από το e-shop, δηλαδή αποστολής λάθος προϊόντων ή προϊόντων κακής ή ελαττωματικής ποιότητας.
   Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος παρακαλούμε ενημερώστε μας εντός 48 ωρών ώστε να πράξουμε τα δέοντα.
   Σας υπενθυμίζουμε πώς:
   Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το δέμα πίσω στον καταναλωτή ή να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος και η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
   Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
   (συμπληρώστε και αποστείλετε το παρόν έντυπο στο email info@mazanitibookstore.gr μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
   - Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών ………. με αριθ. παραγγελίας ……….
   - Που παραγγέλθηκε στις …… και που παρελήφθη στις ………. .
   - Όνομα καταναλωτή
   - Διεύθυνση καταναλωτή
   - Ημερομηνία
   Παρακαλώ πολύ για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης στείλτε μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@mazanitibookstore.gr ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310 606 392.
 8. Τρόποι Πληρωμής
  1. Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, διαθέτουμε τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

   1. Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα:
    1. Κάθε αγορά από τον διαδικτυακό τόπο της www.mazanitibookstore.gr πραγματοποιείται κατά επιλογή του αγοραστή με δυνατότητα εξόφλησης με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα VISA, MASTER, AMEX, DINERS, κλ.π.
     Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με ασφάλεια, σε πραγματικό χρόνο (real time), μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την εκάστοτε Τράπεζα η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή για λογαριασμό της mazanitibookstore. Στην εν λόγω διαδικασία δεν υπάρχει καμία απολύτως συμμετοχή και τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται στο σύστημά της mazanitibookstore και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.
     Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η www. mazanitibookstore .gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.
   2. Αντικαταβολή (χρέωση 2,50€)
   3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
    1. Για κατάθεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
     IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR56 0172 2140 0052 1400 8642 654 της Τράπεζας Πειραιώς.
     Δικαιούχος: ΜΑΖΑΝΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
     Εφόσον η κατάθεση γίνει από άλλη τράπεζα θα πρέπει να επιλέγετε ως ένδειξη εξόδων "OUR".

     ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στο Έντυπο Κατάθεσης της Τράπεζας θα γράψετε τον αριθμό της παραγγελίας, το ονοματεπώνυμο στο οποίο έγινε η παραγγελία και μπορείτε να μας αποστείλετε το αντίγραφο στο e-mail info@mazanitibookstore.gr
     iv. Πληρωμή Στο Κατάστημα: (Επιλέξτε αυτή τη μέθοδο πληρωμής μόνο αν έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα. Πληρώνετε στο κατάστημα με την παραλαβή της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτή τη μέθοδο πληρωμής.)

   4. Πληρωμή στο κατάστημα:
    1. Επιλέξτε αυτή τη μέθοδο πληρωμής μόνο αν έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα. Πληρώνετε στο κατάστημα με την παραλαβή της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτή τη μέθοδο πληρωμής.
 9. Όροι Αποστολής
  1. Εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)
   Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) ACS,ELTA COURIER με τις οποίες συνεργάζεται το κατάστημά μας, ώστε να σας παραδίδονται τα προϊόντα ασφαλώς και μέσα στο χρόνο που υποσχεθήκαμε.

  2. Χρόνος Αποστολής
   Ο χρόνος αποστολής των προϊόντων γίνεται συνήθως μεταξύ 1 έως 4 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, ή 1 εβδομάδα αν πρόκειται για προϊόν κατόπιν παραγγελίας,
   Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η παραπάνω προθεσμία παράδοσης θα παρατείνεται όσο διαρκεί ο λόγος της καθυστέρησης.

  3. Κόστος Αποστολής
   Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον χρόνο παράδοσης θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς.

   Για παραγγελίες άνω των 49€ δεν θα χρεώνονται έξοδα αποστολής.

   Έξοδα αποστολής για αγορές αξίας μικρότερης των 49€:

   1. ACS

    1. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα (Χερσαίοι και Νησιώτικοι Προορισμοί & Δυσπρόσιτες Περιοχές):
     Για αποστολές σε όλη την Ελλάδα για δέματα μικρότερα των δύο κιλών τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα 3,50 ευρώ
     Για δέματα μεγαλύτερα των 2 κιλών υπάρχει ένα πρόσθετο κόστος 1,20 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό πάνω από τα 2 πρώτα κιλά.

    2. Αντικαταβολή:

     Η υπηρεσία αποστολής με αντικαταβολή παρέχεται με ένα πρόσθετο κόστος 2,50 ανά αποστολή, ανεξαρτήτου ποσού παραγγελίας.

   2. ELTA COURIER

    1. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα (Χερσαίοι και Νησιώτικοι Προορισμοί & Δυσπρόσιτες Περιοχές):

     Για αποστολές σε όλη την Ελλάδα για δέματα μικρότερα των δύο κιλών τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα 4,00 ευρώ
     Για δέματα μεγαλύτερα των 2 κιλών υπάρχει ένα πρόσθετο κόστος 1,00 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό πάνω από τα 2 πρώτα κιλά.

    2. Αντικαταβολή:
     Η υπηρεσία αποστολής με αντικαταβολή παρέχεται με ένα πρόσθετο κόστος 2,50 ανά αποστολή ,ανεξαρτήτου ποσού παραγγελίας.

  4. Παραστατικά τιμολόγησης
   Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά της παραγγελίας. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο του παραστατικού που επιθυμεί να εκδοθεί (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%).

  5. Παραλαβή από το κατάστημα
   Η παραλαβή των προϊόντων μπορεί να γίνει δωρεάν και από το κατάστημα μας στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μακρυγιάννη, αριθ. 62, τ.κ. 56431, κατόπιν ραντεβού.
   Για ραντεβού παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
   Σταθερό: 2310606392
   Κινητό: 6939367652 -6995514074
   ή αποστείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@mazanitibookstore.gr

 10. Cookies
  1. Το παρόν site καθώς και το παρόν e-shop χρησιμοποιούν τεχνολογία «cookies», προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την επίσκεψη και την περιήγησή σας. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν, ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συναποδέχεστε και την ανωτέρω χρήση των cookies. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε). 
 11. Τροποποίηση όρων χρήσης
  1. Η επιχείρηση mazanitibookstore έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους Όρους και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, θα θεωρείται ως συναίνεση στις τροποποιήσεις αυτές.
 12. Δικαιοδοσία
  1. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που αναφύεται από την παρούσα καθίστανται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης,.
   Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους χρήσης του παρόντος και τα προϊόντα της Επιχείρησης, καθώς και για οιοδήποτε σχόλιο (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παραπόνων), παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail info@mazanitibookstore.gr
   Τηλ. Επικοινωνίας: 2310606392